Kies pagina               

Algemene voorwaarden

 1. BV Advocaten Versluys en Melotte is een burgerlijke vennootschap naar Belgisch recht die de rechtsvorm van een besloten vennootschap heeft aangenomen, met als doel het beoefenen van de advocatuur. BV Advocaten Versluys en Melotte is ingeschreven bij de Kruispuntbank Ondernemingen onder nummer 0597.920.371, met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Vismarkt 8.
 2. Alle opdrachten van opdrachtgevers worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door BV Advocaten Versluys en Melotte. BV Advocaten Versluys en Melotte aanvaardt de verantwoordelijkheid (en is als enige en exclusief verantwoordelijk) voor de diensten die de aan haar verbonden personen leveren. Niemand anders dan BV Advocaten Versluys en Melotte heeft of zal enige verplichting hebben ten opzichte van de opdrachtgever of enig ander persoon met betrekking tot deze diensten en niemand anders dan BV Advocaten Versluys en Melotte heeft of zal enige persoonlijke aansprakelijkheid hebben voor de diensten die hij/zij namens BV Advocaten Versluys en Melotte heeft geleverd De opdrachtgever aanvaardt geen vordering in te stellen tegen enig ander persoon dan BV Advocaten Versluys en Melotte met betrekking tot deze diensten.
 3. Behoudens voor zover rechtens onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van BV Advocaten Versluys en Melotte, beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de voor BV Advocaten Versluys en Melotte gesloten toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt vermeerderd met het toepasselijke eigen risico onder die verzekering(en).
 4. Gelden die BV Advocaten Versluys en Melotte van de opdrachtgever ontvangt en die BV Advocaten Versluys en Melotte voor de cliënt dient aan te houden, zullen op een derdenrekening geplaatst worden bij een door BV Advocaten Versluys en Melotte gekozen financiële instelling. BV Advocaten Versluys en Melotte sluit iedere aansprakelijkheid uit ten opzichte van de opdrachtgever of enige andere persoon voor een faling of enige rechtshandeling of nalatigheid van een financiële instelling bij dewelke BV Advocaten Versluys en Melotte gelden aanhoudt dan wel via dewelke gelden worden overgeschreven. Bijgevolg kan BV Advocaten Versluys en Melotte niet aansprakelijk gehouden worden om bedragen die de financiële instelling in kwestie niet kan terugbetalen of overschrijven, zelf terug te betalen of over te schrijven.
 5. Tenzij anders overeengekomen, zal het ereloon worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de jaarlijks door BV Advocaten Versluys en Melotte vast te stellen uurtarieven.
 6. Door BV Advocaten Versluys en Melotte ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten zullen apart in rekening worden gebracht. Ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals telefoon-, fax- en kopieerkosten e.d.) zal eventueel een percentage van het ereloon in rekening worden gebracht.
 7. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
 8. De werkzaamheden worden in principe maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 30 dagen, te rekenen vanaf de datum van de ereloonstaat.
 9. De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (hierna de antiwitwaswet genoemd) verplicht advocatenkantoren zoals BV Advocaten Versluys en Melotte tot identificatie van haar opdrachtgevers, hun bestuurders en uiteindelijke begunstigden (UBO’s).
 10. De verwerkingsactiviteiten van BV Advocaten Versluys en Melotte en de rechten die in dit kader aan u worden verleend, zijn nader beschreven in het Privacybeleid dat te vinden is op de website van Advocaten Versluys en Melotte.
  Voor alle verzoeken of andere vragen met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van de opdrachtgever kan deze contact opnemen met Advocaten Versluys en Melotte via versluys-melotte.be.
 11. Deze algemene voorwaarden zijn op iedere door BV Advocaten Versluys en Melotte aanvaarde opdracht van toepassing, inclusief eventuele vervolgopdrachten en nieuwe opdrachten. Deze algemene voorwaarden kunnen eenzijdig worden gewijzigd door BV Advocaten Versluys en Melotte en elke wijziging zal van kracht zijn vanaf de bekendmaking ervan op de website van BV Advocaten Versluys en Melotte, te vinden op: https://www.versluys-melotte.be/algemenevoorwaarden.
 12. De overeenkomst tot uitvoering van de in artikel 2 bedoelde opdrachten en alle daarmee verband houdende rechtsverhoudingen zijn alle exclusief onderworpen aan Belgisch recht, met uitzondering van regels van internationaal privaatrecht die tot toepassing van het recht van een andere jurisdictie leiden. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leuven. Onder geschillen worden tevens begrepen geschillen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op buitencontractuele grondslagen of die de nietigheid, vernietigbaarheid of het bestaan van enige rechtshandeling of overeenkomst betreffen.
Leuven, 11 mei 2021

Samenwerken?